VỀ BÊN CHÚA
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Nào tiến lên đi về bên Chúa Trời, là thuẫn mộc chở che nâng đỡ tôi. Cùng đứng lên đi tìm nhan thánh Người, là suối mát cho lòng tôi an vui.

1. Xin cho tôi bước theo Ngài, ôi lạy Chúa. Xin dẫn tôi vào đường ngay nẻo thật. Cho quân gian ác địch thù tôi ngã quỵ. Có Chúa tôi còn kinh hãi chi?

2. Xin đưa tôi đến ân tình Cha ngụ trú. Xin dắt tôi về nguồn ơn phúc lộc. Trong nguy nan lắng nghe lời tôi cầu cứu. Có Chúa tôi càng thêm vững tâm.

3. Xin thương tôi chớ ngoảnh mặt, ôi lạy Chúa. Tôi sẽ qui hàng vì không thấy Ngài. Trong đêm tăm tối xin Ngài mau tìm đến. Có Chúa đi cùng êm bước chân.

4. Xin cho tôi sống can trường mong đợi Chúa. Luôn biết trông cậy một Cha chí tình. Nhân gian sẽ thấy tấm lòng nhân hậu Chúa. Có Chúa tim này thôi khát khao.