KÍNH CHÀO MẸ ĐẦY ƠN
Nguyên Kha


ĐK. (Kính Chào Mẹ đầy Ơn Thiên Chúa ở cùng!) Kính chào Mẹ đầy Ơn đầy Ơn Thiên Chúa ở cùng! (Mẹ có phúc hơn mọi người nữ!) Và Giê - Su con lòng Mẹ, Giê Su con Mẹ, gồm Phúc Lạ! Thánh Ma - Ri - A Đức Mẹ Chúa Trời! Cầu cho chúng con là kẻ có tội! Cầu cho chúng con! Khi nay và trong giờ lâm tử! A - Men!

1. Thiên Chúa sai Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ Làm Mẹ Con Thiên Chúa hiệp công cứu thế trần! Đây giây phút trọng đại: Ngôi Lời mặc xác phàm! Giờ Cứu Rỗi đã điểm nhân loại hằng ngóng trông!

2. Ôi Nữ Trinh khiêm nhường trở nên Thân Mẫu Chúa Trời! Hồn Mẹ luôn trinh trắng được Chúa ghé mắt thương nhìn! Đây Thiên Chúa làm người, muôn đời được chúc tụng! Mẹ cưu mang Đấng Toàn Năng bởi quyền Lực Chúa Thánh Linh!

3. Mẹ dưỡng nuôi Chúa Trời tạo tác nên vũ hoàn! Mẹ chở che Thiên Chúa toàn năng đáng chúc tụng! Cưu mang Chúa Thiên Đàng, Đấng vô biên vô lượng! Mầu nhiệm thay Đấng Toàn Năng nay lệ thuộc nữ nhân!