CÂU HÒ TÌNH THẬP GIÁ
Lm. Phương Anh


ĐK. Tình (là) tình thập giá, ai ca cũng như hùng ca (đây) là tình thập giá! Nào chị em chúng ta hãy vang lên câu hò, hãy vang lên câu hò, câu hò (là) câu hò tình thập giá: Hò là hò lên, hò là hò lên, hò đi lên đồi Can-vê, lên Chúa ta, Đấng dang tay trên thập tự, để (i mà) chuộc tội cho muôn dân, từ (í-a) hai ngàn (ư) năm qua.

1. Cùng nhau ta đi lên, với thánh giá ta cùng đi lên, đi lên đỉnh đồi xa... Dù cho thánh giá nặng nề (này), ta cũng không quản ngại, quản ngại đường xa!

2. Cùng nhau ta đi lên, với thánh giá ta cùng đi lên, đi lên đỉnh đồi xa... Dù cho nước mắt chảy đầm đìa, ta vẫn luôn một lòng, một lòng thủy chung!

3. Cùng nhau ta đi lên, với thánh giá ta cùng đi lên, đi lên đỉnh đồi xa... Đường đi dốc dác núi cùng đèo, không (i) không làm sờn, làm sờn lòng ta!