ÁNH SÁNG VINH QUANG
Ngọc Linh


ĐK: Ánh sáng đã xóa tan màn đêm trần gian ơi! Hãy vui mừng người khắp chốn hãy hát lên mừng Chúa đã sống lại.

1. Ngài ngự trên Ngai vua cao sang. Ngài tỏa chiếu ánh sáng vinh quang. Ngài đã sống cho nhân loại cùng sống.

2. Kìa thập giá vươn cao hiên ngang. Ngài đã chết trong bao đau thương. Và trần gian thân mang đầy thương tích.

3. Này người hãy biết sống xứng đáng. Cùng chịu chết như Chúa đã chết. Cùng được sống như chính Ngài đã sống.