ĐỊA CẦU ĐẦY ÂN SỦNG CHÚA
Sơn Dương


1. Lời Chúa luôn trung thành, việc Chúa làm thật đáng kính tin. Vì Chúa yêu công bình địa cầu muôn loài tràn đầy thánh ân.

ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, địa cầu dư tràn Thánh Ân.

2. Trời đất do ngôn lời thì muôn loài được Chúa tác sinh. Biển nước Chúa thu vào từng ngọn song trào đặt trong lẫm kho.

3. Hạnh phúc quốc gia nào và dân tộc được Chúa yêu thương. Ngài đoái xem dân Ngài từ trời cao vời Ngài hằng đoái thương.

4. Lạy Chúa con mong đợi, vì Chúa là mạch sống nơi con. Lạy Chúa xin nhân từ trên con cái Ngài cậy tin Chúa luôn.