LỄ DÂNG HỌN HÈN
Sơn Dương


1. Xin dâng lên Chúa lòng thành chúng con, ươm bao mơ ước và niềm khát khao, buồn vui thế nhân tháng năm cuộc đời. Xin dâng lên Chúa nguyện Ngài thương đến, hãy xin đoái nhận lễ dâng mọn hèn, lòng con thiết tha dâng cả trái tim.

ĐK. Này đây bánh miến dâng trên bàn thờ, cùng rượu nho mới ngát thơm hương đồng, tháng năm lao nhọc này con dâng tiến. Tựa làn trầm vút chạm Thánh nhan Ngài, nguyện xin đoái thương nhận cho lễ vật dù cho con không xứng dâng lên (về) Ngài.

2. Xin dâng lên Chúa rượu ngon bánh thơm, lao công gian khó cuộc đời thế nhân, để nên lễ dâng Chúa, trên bàn thờ. Nguyện Ngài nhận cho lời con tha thiết, xác thân mọn hèn với linh hồn này, dù con vẫn vương lỗi tội thế gian.