LẤY GÌ ĐỀN ĐÁP
Sơn Dương


1. Con ngắm nhìn trời cao, đẹp thay tinh tú huy hoàng, núi non cùng biển rộng, với ngàn muông thú rừng xanh, lòng con có niềm tin, bởi đâu đẹp thay đất trời, con luôn hằng vững tin, Ngài đã tác tạo thế gian.

ĐK. Biết lấy gì đáp đền, tình yêu cao vời Chúa ban, con nào có gì đâu, chỉ dâng trái tim thẵm tươi màu, nguyện dâng lên Chúa, này đây là tấm lòng con.

2. Đây chính là kỳ công, bởi tay Thiên Chúa uy quyền, đã tác tạo đất trời, bởi Ngài là Chúa tình yêu, Ngài yêu quá đời con, mà con làm sao đáp đền, xin dâng Ngài trái tim, một lòng suốt đời kính tin.

3. Con muốn là lời ca để luôn dâng Chúa tâm tình, muốn đáp đền ơn Ngài, dẫu rằng chẳng xứng tình Cha, nguyện Thiên Chúa tình yêu, nhận cho lời con thiết tha, xin muôn lời hát ca, ngợi khen Chúa tình yêu thương.