NGUYỆN CHƯ DÂN TÁN TỤNG
Lm. Kim Long


ĐK. Nguyện chư dân tán tụng Ngài. Lạy Chúa, và vạn quốc đồng thanh hòa ca.

1. Xin ban phúc ân và dủ thương. Dọi chiếu tôn nhan sánh ngời của Chúa. Toàn địa cầu được biết ơn Ngài cứu độ, và đường Ngài thẳng ngay muôn người sẽ tường.

2. Muôn dân nước reo hò hỉ hoan. Vì Chúa công minh xét xử trần thế. Ngài trị vì liệt quốc theo đường chính trực, và ngàn đời chỉ huy khắp dân vũ hoàn.

3. Bao lá hoa nương đồng trổ sinh. Kìa Chúa ta nay tưới gội hồng phúc. Nguyện từ trời đổ xuống muôn ngàn phước lộc, và Ngài được vạn dân tôn sợ hết mình.