CON TIẾP RƯỚC NGÀI
Ngô Trần

1. Vài nghìn năm xa trước Chúa nói với Bánh sống muôn đời là Thân Mình Chúa. Vài nghìn năm xa trước Chúa nói với con ai ăn bánh này sẽ sống trong Ngài.

ĐK. Vâng con đã nghe lời con đến với Ngài con tiếp rước Ngài lạy Chúa Ki-tô. Vâng con đã nghe lời con đến với Ngài con tiếp rước Ngài lạy Chúa của con.

2. Vài nghìn năm xa trước Chúa hứa với con ai lãnh bánh này sẽ không tàn úa. Vài nghìn năm xa trước Chúa hứa với con ai ăn bánh này sẽ sống huy hoàng.

3. Vài nghìn năm xa trước Chúa đã kêu mời con đến với Ngài dự phần Tiệc Thánh. Vài nghìn năm xa trước Chúa đã kêu mời nhớ mãi đến Thầy mãi mãi không phai.