CHỈ MỘT CHÚA
Lm. Kim Long


1. Được Chúa kêu mời nắm giữ tinh thần duy nhất, nhờ liên lạc bình an ta chung tiếng xưng tụng rằng:

ĐK. Chỉ một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha.

2. Được Chúa kêu mời chung kết thân thể duy nhất, cùng trong một Thần Linh ta chung tiếng xưng tụng rằng:

3. Được Chúa kêu mời chung đức trông cậy duy nhất, hiệp thông cùng Ngôi Hai ta chung tiếng xưng tụng rằng: