Đến Mà Ăn

Lm. Hoàng Kim


ĐK: Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con.

1.Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.

2.Này Cha Ông ăn bánh man-na đã được sống trong ơn cứu độ, được vào nước Chúa.

3. Này Ta đem bánh miến thơm ngon nên Thịt Ta dưỡng nuôi nhân trần, gieo mầm trường sinh.

4.Thịt Ta đây với Máu Ta đây sẽ nuôi sống muôn dân, muôn đời, ăn vào sẽ sống.

5. Cùng nhau ta hãy đến tung hô Thánh danh Chúa vinh quang, muôn đời, Al-le -lu-ia.