THẬP GIÁ TÌNH YÊU
Sơn Dương


1. Còn đó tình yêu, Giêsu quá cao vời thay, mà lỗi tội con ôi sao! Chất đầy vai Ngài. Chỉ vì tình yêu nên Ngài hy sinh cả thân mình, và Ngài trở nên ơn cứu độ cứu chuộc đoàn con.

ĐK. Giêsu đã vì yêu mà Ngài đem thân hiến cho đời, treo thân trên đồi cao Ngài đền thay tội lỗi nhân loại. Nguyện lòng từ hôm nay xin hồi tâm quay gót trở về, và gục đầu ăn năn bên chân Thập Giá của tình yêu.

2. Còn đó khổ đau, Giêsu vác cây Thập Tự, và những ngọn roi con đang trút vào thân Ngài, vì rằng tội con như ngọn lao đâm thấu tim Ngài, và Thập Tự kia con treo Ngài máu hồng còn loang.

3. Thập Giá tình yêu, Giêsu vẫn đang gọi mời, nào hối lòng đi con ơi hãy về với Cha, vì rằng lòng Cha luôn mở ra trông ngóng con về, về tựa lòng Cha nơi chan hoà suối nguồn hồng ân.