GIỜ ĐÂY CHÚNG CON
Lm. Kim Long


ĐK. Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sáng, của lễ rất thánh bánh trắng tinh rượu nho thanh khiết. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh.

1. Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh, như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình.

2. Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thân yêu, dâng lên tòa cao xin Chúa đoái thương nhậm lời.

3. Xin cho đoàn con hiệp hoan trong nguồn ơn thiêng, muôn dân về đây tôn kính Chúa luôn trọn niềm.

4. Xin Cha toàn năng nhận đây tấm lòng tin yêu, dâng lên thành tâm xin Chúa xuống ơn chan hòa.