RA VỀ AN BÌNH
Ngọc Linh


ĐK. Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài sống đức tin rạng ngời. Ra về chúng con ra về an bình.

1. Xin tạ ơn Thiên Chúa xin tạ ơn muôn đời. Hòa lời hát chúc khen tình Ngài quá vô biên.

2. Xin tạ ơn Thiên Chúa xin tạ ơn muôn đời. Lời hằng sống khắc ghi truyền đạt khắp muôn dân.

PDF