LẠY CHÚA BAO NGÀY THÁNG
Lm. Kim Long


ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước: ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ: ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

3. Chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn hướng: ước mong về hằng ước mong về, về tổ ấm êm.

4. Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối: ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.