NỔI LỬA LÊN NỐI VÒNG TAY LỚN
Tác giả: Lê Đức Hùng


ĐK. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn, Nổi lửa lên nối vòng tay lớn.

1/ Nổi lửa lên xua tan đêm đen, nổi lửa lên xua tan ngăn cách. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn, nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nối anh em xa xôi lại gần, Nối anh em yêu thương đầy tràn.

2/ Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên cho tim hơi ấm. Nổi lửa lên nối liền con tim, nổi lửa lên nối lòng yêu tin. Nối cho xa yêu thương đồng loại. Nối con tim ai đang lạc loài