CON ĐƯỜNG GIÊSU
Tác giả: Nhóm Lửa Hồng


Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau.

Đường mới, theo Giêsu ta đi về khắp đất trời. Đời tươi, trong Giêsu bên nhau phục vụ vui sống. Hạnh phúc, qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Nối yêu thương, vững đôi chân, ta bước đi mỗi ngày.