Lạy Cha Xin Hãy Cho

( Bài ca hiệp nhất)
Lm Kim Long


Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một,
như Cha ở trong con và như con ở trong Cha.
Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta,
hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.


PDF