NGƯỜI CHA HIỀN
Ns. Hồng Trần - Phạm Đình Đài
i

1.Giu-se Danh Ngài là Cha công chính xưa là bạn Đức Nữ Trinh nay hiển vinh trên nơi Thiên Đình. Giu-se xin Ngài làm Cha con cái xin Ngài ngày tháng dẫn đưa hộ phù cho các gia đình.

ĐK: Giu-se xin Ngài dủ thương chúng con. Ban ơn hộ phù các gia đình. Cho Cha mẹ hiền con ngoan một niềm cả nhà tình yêu Chúa xin được trung kiên.
PDF