HOAN HÔ VUA GIÊSU
Lm. Phạm Liên Hùng

1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là vua, Chúa thực là Vua chính Người là Vua. Nào ta đến để tung hô Chúa là Vua Chúa thực là Vua, Chúa là Vua các Vua.

2.Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa hồn ta. ước vọng đời ta, vui buồn tháng năm qua.

3. Nguyện xin Chúa làm Vua tâm trí của con, giữ gìn lòng con sáng tựa vàng son. Nguyện xin Chúa chỉ huy tâm trí của con Chúa đừng bỏ con, xin đừng xa cách con.

ĐK: Hoan hô Vua Giê- su chào mừng Chúa Cứu Thế Hoan hô Vua Giê- su chào mừng Chúa các Chúa Hoan hô Vua Giê-su chào mừng Chúa các Chúa Hoan hô muôn Vua chào mừng Chúa ki-tô.