GIA ĐÌNH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Lm. Nguyễn Phước Hưng


1. Gia Đình sống và Loan Báo Tin Mừng, bằng lời cầu nguyện bằng những lời kinh chung. Gia đình là cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, thủy chung loại bỏ đi những bạo hành

ĐK. Vì tình yêu Gia Đình xuất phát từ Thiên Chúa tình yêu. Vì sức sống gia đình khơi nguồn từ Thiên Chúa hằng sống. Nhờ kinh nguyện, Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa. Luôn giúp sức gia đình sống và Loan Báo Tin Mừng

2. Gia Đình sống và Loan Báo Tin Mừng, phục vụ sự sống trách nhiệm giáo dục cháu con, bằng chính gương sáng sống tin yêu bác ái Gia đình tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa gian trần