NHỚ VỀ TỔ TIÊN
Lm. Mi Trầm

1. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về Tổ Tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền

ĐK. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Làm con phải nhớ Tổ Tiên, làm con thảo hiếu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ Tổ Tiên ngày đêm phải nhớ đáp đền

2. Xin tiến dâng này đóa hóa lòng này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về Tổ Tiên chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền.