NGỌT NGÀO
Lm. Dao KimNgọt ngào, ngọt ngào cùng muôn đắng cay. Nặng nề, nặng nề mà cao quý thay, làm cha làm mẹ gánh đầy là đầy hai vai. Suốt đời tay lấm bàn tay, nuôi con khôn lớn mong ngày là ngày con khôn. Công cha, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn là nguồn chảy ra.

Ai ơi thảo kính mẹ cha, nguyện cầu cùng Chúa cho cha mẹ mình. Cuộc đời sáng nghĩa hy sinh, sao cho ơn phước đẹp tình thương yêu. Ai ơi thảo kính mẹ cha, nguyện cầu cùng Chúa cho cha mẹ mình. Cuộc đời sáng nghĩa hy sinh, sao cho ơn phước đẹp tình thương yêu