LỄ DÂNG HÒA BÌNH

Tác giả chưa biết

ÐK: Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, đoái nhận lễ con dâng Cha, Chúa ơi, nhận lời.

1. Mối chân tình con đặt nơi Chúa, là tình yêu muôn người thắm thiết. Chúa ơi đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hòa bình.

2. Chúa không nhận chiên bò hy tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh khiết. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim hòa bình.

3. Hãy để lại lễ vật dâng Chúa đi làm hòa với người trước đã. Đến dâng Cha tình thương tha thứ Cha rộng ban phúc ân tràn đầy.

PDF