HƯƠNG TRẦM CON DÂNG
Nhật Minh


1. Thắp nén trầm hương trên đôi tay con dâng lên Mẹ. Con cúi đầu quỳ dâng lên Mẹ hiển vinh. Hương trầm tỏa bay, bay tới tôn nhan nhiệm mầu, cung kính suy tôn Mẹ hiền với lòng con thảo Mẹ ơi! Đứng trước tòa cao bao tâm tư con dâng lên Mẹ. Dâng tấm lòng thành tâm yêu Mẹ thiết tha. Sớm chiều đoàn con bao nỗi long đong khổ sầu, nhưng có Mẹ luôn phù trì, che chở đời con mãi mãi.

2. Thắp nén trầm hương trên đôi tay con dâng lên Mẹ. Xin ghé nhìn đoàn con đêm ngày ngóng trông. Xin Mẹ dạy con, biết sống noi gương Mẹ hiền, dìu dắt con trong cuộc đời, mong ngày tới quê bình an. Với tấm lòng son con xin vâng, xin vâng nghe lời. Ba huấn lệnh Mẹ ban trong đời sống con. Sớm chiều hạt kinh, cung kính dâng lên Mẹ lành, tin chắc Mẹ thương nhận lời, như làn trầm hương thơm bay.

ĐK. Đây là trầm hương bay lên trước tòa cao sang. Như làn trầm hương, con dâng với hết tâm tình. Dâng trọn hy sinh, kiếp sống con trong cuộc đời. Nguyện Mẹ nhận lấy hương thơm thay cho lòng con.