NÀO AI SUY THẤU
Lm. Từ Duyên


1/ Nào ai suy thấu tình Chúa mến thương con người. Nào ai suy thấu tình Chúa ôi thật bao la. Này ngài đã ban Con Môt Ngài đến với trần gian. Và Người Con ấy đã hiến thân cho nhân loại này.

ĐK: Nguyện xin con đây trọn đời mến yêu và tín trung với tình Chúa muôn đời. Và khi lầm lỡ thì luôn biết ăn năn trở về để mãi sống trong tình Chúa thôi.

2/ Nào ai suy thấu tình Chúa mến thương con người. Nào ai suy thấu tình Chúa ôi thật bao la. Này ngài đã ban Huấn Lệnh Ngài dẫn lối đường ngay. Để đời tươi sáng thắp lên yêu thương nồng nàn.

3/ Nào ai suy thấu tình Chúa mến thương con người. Nào ai suy thấu tình Chúa ôi thật bao la. Này ngài xóa đi bao tội lụy chất chứa đời con. Cùng ngàn ân phúc đến với con yêu thương tràn đầy.