NGUỒN ÁNH SÁNG (Thánh Vịnh 26)
Hoàng Kim


ĐK. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa! Hal – lê – lu – yah.

1. Đức Chúa là ánh sáng và cứu độ cho tôi, tôi còn sợ chi ai? Đức Chúa là thành lũy cuộc đời (i) tôi, tôi còn run khiếp chi ai?

2. Khi ác nhân kéo tới hung hãn định (ư) tâm ăn thịt tôi (i) đây. Ai hay là chính địch thù (ư) tôi, lại bị lảo đảo ngã (a) thua.

3. Ba quân dù có đến dàn (ư) trận ngay bên, tim này cũng không nao. Cho dẫu rằng bùng chiến (ư) cùng (ư) tôi, tôi vẫn (ư) cứ vững (ư) trông.

4. Tôi xin cùng Đức Chúa một ơn hằng khao khát: Được ở nhà (a) Chúa. Suốt cuộc đời được nếm ngọt bùi Chúa ban, ngắm nhìn cung thánh huy (i) hoàng.

5. Chúa đã che chở tôi trong ngôi nhà của Chúa, trong ngày gặp gian nan. Chúa giấu tôi thật kỹ trong lều (ư) Ngài, trên tảng đá cất nhắc tôi lên.

6. Nên bây giờ tôi mới ngẩng (ư) đầu (ư) lên, trên địch thù tứ phía. Tôi đến nhà lều Chúa tiến lễ chúc mừng dâng Ngài điệu hát cung (ư) đàn.

7. Con đang cầu cứu Chúa xin dủ tình thương nghe, đáp lại lời (i) con. Tim con nhủ thầm: Hãy kiếm tìm Thánh Nhan, Nhan Ngài lạy Chúa con hằng tìm.

8. Nhan thánh Ngài xin thương đừng (ư) ẩn xa con, chớ giận đuổi tôi trung. Ấy chính Ngài là Đấng cứu trợ (ơ) con, hất hủi con chớ nỡ lòng nào.

9. Hỡi Chúa Trời Đấng cứu độ (ô) của (ư) con, xin đừng bỏ rơi con. Dẫu cha mẹ mà có ghét bỏ (o) con, thì còn có Chúa đỡ (ơ) nâng.

10. Xin chỉ dạy cho con đường lối Ngài, lạy Chúa xin chỉ dạy cho con. Dẫn đưa vào đường chính (ư) nẻo (ư) ngay, rình rập con biết bao là người.

11. Thân con Ngài chớ phó mặc quân thù (ư) ghét, để làm mồi (i) ngon. Ấy những kẻ ngụy chứng đối nghịch (ư) con, hầm hầm sát khí đứng (ư) ra.

12. Tôi tin rằng sẽ thấy lòng nhân hậu của Chúa, ngay tại cõi dương gian. Hãy trông cậy vào Chúa gan dạ (a) lên, can trường tin tưởng nơi (i) Người.

13. Vinh quang dâng tiến Chúa là Cha và (a) Con, hợp một cùng Ngôi Ba. Ba Ngôi hằng sống hiển trị (i) trong ngàn muôn kiếp. A (a) men.