PDA

View Full Version : Kinh Thánh hằng ngàyPages : [1] 2 3

 1. Lởi Chúa nói với thiếu nhi..
 2. Đọc và Sống Lời Chúa Mỗi Ngày ....
 3. Lời Chúa về kinh lạy cha
 4. Mỗi tuần 1 câu Kinh Thánh và 1 câu hò
 5. Kinh Thánh tương ứng với 10 điều răn
 6. 5 Phút cho lời chúa Hàng Ngày
 7. Lời Chúa
 8. Lời Chúa 2
 9. Các bài đọc trong ngày ..........
 10. Lời Chúa 3
 11. Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 12. Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm ABC (20-5)
 13. Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 14. Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Năm ABC (22-5)
 15. Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Năm ABC (23-5)
 16. Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B (24-5)
 17. Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (25-5)
 18. Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (26-5)
 19. Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (27-5)
 20. Thư Năm Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (28-5)
 21. Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (29-5)
 22. Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Năm ABC (30-5)
 23. Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
 24. Thứ Hai Tuần IX Thường Niên 1 (1-6)
 25. Thứ Ba Tuần IX Thường Niên 1
 26. Thứ Tư Tuần IX Thường Niên (3-6)
 27. Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên
 28. Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên I (5-6)
 29. Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên I (6-6)
 30. Chúa Nhật X Thường Niên Năm B. Chúa BA Ngôi (7-6)
 31. Thứ Hai Tuần X Thường Niên Năm B (8-6)
 32. Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm B (9-6)
 33. Thứ Tư Tuần X Thường Niên Năm B
 34. Thứ Năm Tuần X Thường Niên Năm B (11-6)
 35. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 36. Thứ Sáu Tuần X Thường Niên Năm B (12-6)
 37. Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm B (13-6)
 38. Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B (14-6)
 39. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 40. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm B (15-6)
 41. Thứ Ba Tuần XI Thương Niên Năm B(16-6)
 42. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 43. Thứ Tư Tuần XI Thương Niên Năm B (17-6)
 44. Thứ Năm Tuần XI Thường Niên Năm B (18-6)
 45. Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm B (19-6)
 46. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 47. Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm B (20-6)
 48. Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B (21-6)
 49. Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Năm B (22-6)
 50. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 51. Thánh Mathia, Vị Tông Ðồ Thứ 12
 52. Thứ Ba Tuần XII Thường Niên Năm B (23-6)
 53. LỜI CHÚA TRONG NGÀY
 54. Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm B (24-6)
 55. Thứ Năm Tuần XII Thường Niên Năm B (25-6)
 56. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 57. Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên Năm B (26-6)
 58. Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm B (27-6)
 59. Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm B (28-6)
 60. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 61. Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên Năm B (29-6)
 62. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 63. Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên Năm B (30-6)
 64. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 65. Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm B (1-7)
 66. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 67. Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên Năm B (2-7)
 68. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 69. Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên Năm B (3-7)
 70. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 71. Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên Năm B (4-7)
 72. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 73. Bẩy Lời Cuối của Chúa Giê-su
 74. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 75. Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm B (5-7)
 76. Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên Năm B (6-7)
 77. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 78. Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên Năm B (7-7)
 79. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 80. Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên Năm B (8-7)
 81. Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên Năm B (9-7)
 82. Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B (10-7)
 83. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 84. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 85. Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm B (11-7)
 86. Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm B (12-7)
 87. Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm B (13-7)
 88. Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B (14-7)
 89. Thứ Tư Tuần XV Thường Niên năm B (15-7)
 90. Thứ Năm Tuần XV Thường Niên Năm B (16-7)
 91. Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B (17-7)
 92. Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B (18-7)
 93. Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm B (19-7)
 94. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 95. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
 96. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (14-7)
 97. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (15-7)
 98. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (16-7)
 99. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (17-7)
 100. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (18-7)
 101. Thứ Ba Tuần XV Thường Niên
 102. Thứ Tư Tuần XV Thường Niên
 103. Thứ Năm Tuần XV Thường Niên
 104. Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên
 105. Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên
 106. Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm B
 107. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (19-7)
 108. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (20-7)
 109. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (21-7)
 110. PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (22-7)
 111. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (23-7)
 112. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (24-7)
 113. Trò chơi KINH THÁNH
 114. Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên
 115. Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B (21-7)
 116. Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B (22-7)
 117. Chia sẻ: TRÒ CHƠI KINH THÁNH
 118. 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (25-7)
 119. Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm B (23-7)
 120. Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm B (24-7)
 121. Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên Năm B (25-7)
 122. Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm B (26-7)
 123. Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm B (27-7)
 124. Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm B (28-7)
 125. Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B (29-7)
 126. Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B (30-7)
 127. Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm B (1-8)
 128. Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B (2-8)
 129. Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm B (4-8)
 130. Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm B (5-8)
 131. Chia sẻ Chúa nhật thứ 18 thường niên.
 132. Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm B (7-8)
 133. Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm B (7-8)
 134. Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm B (9-8)
 135. Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên Năm B (10-8)
 136. Đúng hay sai.. cứ trả lời...
 137. Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Năm B (11-8)
 138. Thứ Từ Tuần XIX Thường Niên Năm B (12-8)
 139. Lời Chúa - Mỗi ngày một câu
 140. Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên Năm B (13-8)
 141. Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Năm B (14-8)
 142. Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên Năm B (15-8)
 143. Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên năm B (16-8)
 144. Thứ Hai Tuần XX Thường Niên Năm B (17-8)
 145. Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm B (18-8)
 146. Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm b (19-8)
 147. Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm B (20-8)
 148. Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm B (21-8)
 149. Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên Năm B (22-8)
 150. Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên Năm B (23-8)
 151. Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên Năm B (24-8)
 152. Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên Năm B (26-8)
 153. Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm B (27-8)
 154. Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên Năm B (29-8)
 155. Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm B (1-9)
 156. Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên Năm B (2-9)
 157. Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Năm B (4-9)
 158. Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên Năm B (5-9)
 159. Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên Năm B (7-9)
 160. Lắng nghe Lời Chúa
 161. Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên Năm B (13-9)
 162. LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
 163. Kinh Thánh 100 tuần - GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 164. Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh (Ngày 6 tháng 5)
 165. Thứ Sáu, Tuần 5 Phục Sinh (Ngày 7 tháng 5)
 166. Thứ Bảy, Tuần 5 Phục Sinh (Ngày 8 tháng 5)
 167. Chúa Nhật, Tuần 6 Phục Sinh C (Ngày 9 tháng 5)
 168. Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh (Ngày 10 tháng 5)
 169. Thứ Ba, Tuần 6 Phục Sinh (Ngày 11 tháng 5)
 170. Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh (Ngày 12 tháng 5)
 171. Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh (Ngày 13 tháng 5)
 172. Thứ Sáu, Thánh Mátthia, Tông Đồ (Ngày 14 tháng 5)
 173. Thứ Bảy, Tuần 6 Phục Sinh (Ngày 15 tháng 5)
 174. Chúa Nhật, Chúa Giêsu Lên Trời C (Ngày 16 tháng 5)
 175. Thứ Hai, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 17 tháng 5)
 176. Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 18 tháng 5)
 177. Thứ Tư, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 19 tháng 5)
 178. Thứ Năm, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 20 tháng 5)
 179. Thứ Sáu, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 21 tháng 5)
 180. Thứ Bảy, Tuần 7 Phục Sinh (Ngày 22 tháng 5)
 181. Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C (Ngày 23 tháng 5)
 182. Thứ Hai, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 24 tháng 5)
 183. Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 25 tháng 5)
 184. Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 26 tháng 5)
 185. Thứ Năm, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 27 tháng 5)
 186. Thứ Sáu, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 28 tháng 5)
 187. Thứ Bảy, Tuần 8 Thường Niên (Ngày 29 tháng 5)
 188. Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi (Ngày 30 tháng 5)
 189. Thứ Hai, Đức Mẹ Thăm Viếng (Ngày 31 tháng 5)
 190. Thứ Ba, Tuần 9 Thường Niên (Ngày 1 tháng 6)
 191. Thứ Tư, Tuần 9 Thường Niên (Ngày 2 tháng 6)
 192. Thứ Năm, Tuần 9 Thường Niên (Ngày 3 tháng 6)
 193. Thứ Sáu, Tuần 9 Thường Niên (Ngày 4 tháng 6)
 194. Thứ Bảy, Tuần 9 Thường Niên (Ngày 5 tháng 6)
 195. Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu C (Ngày 6 tháng 6)
 196. Thứ Hai, Tuần 10 Thường Niên (Ngày 7 tháng 6)
 197. Thứ Ba, Tuần 10 Thường Niên (Ngày 8 tháng 6)
 198. Thứ Tư, Tuần 10 Thường Niên (Ngày 9 tháng 6)
 199. Thứ Năm, Thasnh Barnaba, Tông Đồ (Ngày 10 tháng 6)
 200. Thứ Sáu, Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ngày 11 tháng 6)
 201. Thứ Bảy, Lễ Kính Khiết Tâm Mẹ (Ngày 12 tháng 6)
 202. Chúa Nhật, Tuần 11 Thường Niên C (Ngày 13 tháng 6)
 203. Thứ Tư Tuần 8 Thường Niên - Năm 1 (Ngày 2 tháng 3)
 204. Thứ Ba, Tuần 11 Thường Niên (Ngày 15 tháng 6)
 205. Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên (Ngày 16 tháng 6)
 206. Thứ Năm, Tuần 11 Thường Niên (Ngày 17 tháng 6)
 207. Thứ Sáu, Tuần 11 Thường Niên (Ngày 18 tháng 6)
 208. Thứ 7, tuần 11 Thường niên (ngày 19/6/2010)
 209. CN, tuần 12 Thường Niên
 210. Phúc Âm Chủ Nhật - Suy Ngẫm Lời Chúa
 211. Chua Nhật XXI Thường Niên Năm C (22/ 08/ 2010)
 212. Thiếu nhi:Kinh Thánh bằng hình CN 29 TN
 213. Thiếu Nhi: Kinh Thánh Bằng Hình Chúa Nhật 30 TN
 214. Thiếu Nhi: Kinh Thánh Bằng Hình Chúa Nhật 31 TN
 215. Thiếu Nhi: Kinh Thánh Bằng Hình Chúa Nhật 32 TN
 216. Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
 217. Thứ Ba, Sau Lễ Hiển Linh (Ngày 4 tháng 1)
 218. Phúc Âm - Suy Niệm ...
 219. "Các con hãy sẵn sàng".Tỉnh Thức Chờ Chúa
 220. Các Kinh Thường Đọc
 221. Phúc Âm - Khúc Ca Cảm Tạ
 222. Phúc Âm _ RA KHƠI
 223. Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm A
 224. Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
 225. Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Năm A
 226. Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm A
 227. Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm A
 228. Ngày 31-5 : Lễ Đức Mẹ Đi Viếng
 229. Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm A
 230. Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Năm A
 231. Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Năm A
 232. Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh năm A
 233. Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm A
 234. Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Năm A
 235. Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh
 236. 7 Ơn Chúa Thánh Thần
 237. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
 238. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm I
 239. Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm I
 240. Thứ Tư Tuần XI Thường Niên Năm I
 241. Thứ Năm Tuần XI Thường Niên Năm I
 242. Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm I
 243. Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm I
 244. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
 245. Mỗi ngày Suy niệm 1 câu Kinh Thánh
 246. Chúa Nhật, Lễ Lá (1 tháng 4)
 247. Thứ Hai Tuần Thánh
 248. Thứ Ba Tuần Thánh
 249. Thứ Tư Tuần Thánh
 250. Thứ Năm Tuần Thánh