PDA

View Full Version : Kinh Mân CôiMập ơi
06-09-2009, 12:46 AM
MẦU NHIỆM:


Năm sự Vui

Thứ nhất thì ngắm (ngẫm): Thiên thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_Tin_%28Kit%C3%B4_gi %C3%A1o%29&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%A0_th%C4%83m _vi%E1%BA%BFng&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Gi%C3%A1ng_sinh). Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong Đền Thánh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_N%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm sự Sáng


Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1p_t%C3%AAm). Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BB%87c_c%C6%B0%E1%BB%9Bi_Can a&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_%C4%91%C3%A0ng). Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_Hi%E1%BB%83n_linh&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%87c_Th%C3%A1nh). Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa.


Năm sự Sáng :


Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Gi%C3%A Asu_lo_bu%E1%BB%93n_%C4%91%E1%BB%95_m%E1%BB%93_h%C 3%B4i_m%C3%A1u&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời .
Thứ hai thì ngắm:Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu (Người) Thánh Chúa.Năm sự Thương


Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Gi%C3%A Asu_lo_bu%E1%BB%93n_%C4%91%E1%BB%95_m%E1%BB%93_h%C 3%B4i_m%C3%A1u&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa..
Năm sự Mừng


Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu sống lại (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Ph%E1%BB%A5c_Sinh). Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_Th%C4%83ng_Thi%C3%AAn&action=edit&redlink=1). Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Ng%C5%A9_Tu%E1%BA%A7n). Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên đàng.


Chuỗi hạt Mân Côi :http://www.binhcang.com/lanhatmancoi.jpg (http://www.binhcang.com/lanhatmancoi.jpg)

Teacher's Mập
10-09-2009, 09:26 AM
http://www.binhcang.com/lanhatmancoi.jpg (http://www.binhcang.com/lanhatmancoi.jpg)

Qua hình trên hướng dẫn thực hành đọc Kinh "Chuỗi Mân Côi"


Chúng ta đọc tuần tự từ 1 đến 10.
Chuỗi kinh Mân Côi :


Dấu thánh Giá
Kinh Tin Kính
Kinh lạy Cha 3 Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh .
Lạy Chúa Giê su xin tha tội cho chúng cho, xin đem các linh hồn lên thiêng đàng .
Ngắm thứ nhât - đọc chục thứ nhất ( Kinh Lạy - 10 kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh).
Lạy Chúa Giê su xin tha tội cho chúng cho, xin đem các linh hồn lên thiêng đàng .
Tương tự như trên, đọc tuần tự Ngắm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5.
Kết thúc chuổi mân côi đọc : Kinh Lạy Nữ Vương .
Kinh Cám ơn,
Kinh Trông Cậy - Ba Câu Lạy .
Dấu Thánh Giá - kết thúc giờ kinh nguyện .
:63::63::63::63::63::63: