PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Lễ Hiện Xuống40giayLoiChua
22-05-2010, 05:04 AM
Lễ Vọng

http://www.40giayloichua.net/YearC/CPentecostVigil/CPentecostVigilVs.gif

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

http://www.40giayloichua.net/YearC/CPentecost/CPentecostVs.gif

http://www.40giayloichua.net