PDA

View Full Version : Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)maria_phan_97
24-09-2010, 07:22 PM
Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)

§ Dân Chúa
Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)


http://danchuausa.net/images2/ave_maria_big.jpg
Kính mừng Maria
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg

http://danchuausa.net/images2/ave_maria2.jpg
đầy ơn phước
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria3.jpg
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria4.jpg
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria5.jpg
và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg

http://danchuausa.net/images2/ave_maria6.jpg
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria7.jpg
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria8.jpg
khi này và trong giờ lâm tử.
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg
http://danchuausa.net/images2/ave_maria9.jpg
Amen.
http://danchuausa.net/images2/valentine4div.jpg