PDA

View Full Version : Album - Ánh lửa bừng sángthichduthu
06-08-2011, 05:35 AM
Xin giới thiệu đến các em Album "Ánh lửa bừng sáng" do Lm. Tri Ân Ca biên tập
với nhiều tiếng hát của các ca sĩ và thiếu nhi.

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/AnhLuaBungSang-Front.jpg

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/AnhLuaBungSang-Back.jpg

thichduthu
06-08-2011, 06:08 AM
01. Ánh lửa bừng sáng
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Ngọc Dung - Thảo Mi

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/01.AnhLuaBungSang_tac_NgocDung-ThaoMi.mp3


02. Ấu nhi ca
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Thiếu nhi giáo xứ Lai Ổn

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/02.AuNhiCa_ThieuNhuGiaoXuLaiOn.mp3


03. Về đất hứa
Sáng tác: Lm.Tri Ân Ca
Thể hiện: Ngọc Dung - Thủy Tiên

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/03.VeDatHua_tac_NgocDung-ThuyTien.mp3


04. Đoàn con yêu Cha
Sáng tác: Lm.Tri Ân Ca
Thể hiện: Diệu Hiền

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/04.DoanConYeuCha_tac_DieuHien.mp3


05. Thiếu nhi ca
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Phi Nguyễn - Thiếu nhi giáo xứ Lai Ổn

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/05.ThieuNhiCa_PhiNguyen-ThieuNhiGiaoXuLaiOn.mp3

thichduthu
06-08-2011, 06:26 AM
06. Thánh Đa Minh Saviô
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Hoàng Nam - Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/06.ThanhDaminhSavio_tac_HoangNam-KhanhDieu.mp3


07. Thiếu nhi tân hành ca
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Ngọc Dung - Thảo Mi

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/07.ThieuNhiTanHanhCa_NgocDung-ThaoMi.mp3


08. Đời Huynh trưởng
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Trần Ngọc - Thủy Tiên

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/08.DoiHuynhTruong_tac_TranNgoc-ThuyTien.mp3

09. Bêlem sáng
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Như Anh

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/09.BelemSang_tac_NhuAnh.mp3

10. Nghĩa sĩ ca
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Phi Nguyễn - Thiếu nhi giáo xứ Lai Ổn

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/10.NghiaSiCa_PhiNguyen-ThieuNhiGiaoXuLaiOn.mp3

thichduthu
06-08-2011, 06:51 AM
11. Liên đoàn Đức Mẹ Mân Côi
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/11.LienDoanDucMeManCoi_tac_KhanhDieu.mp3


12. Đồng hành với Chúa
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Quỳnh Thư - Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/12.DongHanhVoiChua_tac_QuynhThu-KhanhDieu.mp3


13. Chào lửa thiêng (Gọi lửa)
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Thủy Tiên

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/13.ChaoLuaThieng(GoiLua)_ThuyTien.mp3


14. Happy Birthday
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Diệu Hiền

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/14.HappyBirthday_tac_DieuHien.mp3


15. Nghĩa sĩ chinh phục
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/15.NghiaSiChinhPhuc_tac_KhanhDieu.mp3

thichduthu
06-08-2011, 07:02 AM
16. Gọi lửa (Chào lửa thiêng)
Sáng tác: Chưa biết
Thể hiện: Hoàng Nam - Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/16.GoiLua(ChaoLuaThieng)_HoangNam-KhanhDieu.mp3


17. Thiếu nhi Bắc Hải
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Khánh Diệu

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/17.ThieuNhiBacHai_tac_KhanhDieu.mp3


18. Kính mừng Maria
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Thủy Tiên

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/18.KinhMungMaria_tac_ThuyTien.mp3


19. Tấm bánh cuộc đời
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Thủy Tiên - Xuân Trường

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/19.TamBanhCuocDoi_tac_XuanTruong-ThuyTien.mp3


20. Hạ trắng con nhớ Mẹ
Sáng tác: Lm. Tri Ân Ca
Thể hiện: Phi Nguyễn

http://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnhLuaBungSang/20.HaTrangConNhoMe_tac_PhiNguyen.mp3