PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN XXVI Thường Niên - A: Người con vâng lời40giayLoiChua
19-09-2011, 09:39 AM
40 giây Lời Chúa - CN XXVI Thường Niên - A: Người con vâng lời

http://www.40giayloichua.net/YearA/A26/A26Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/YearA/A26/A26.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)

Ủng Hộ (http://www.40giayloichua.net/Donations.html)