PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN XXX Thường Niên - A: Điều Răn Lớn Nhất40giayLoiChua
18-10-2011, 01:49 PM
40 giây Lời Chúa - CN XXX Thường Niên - A: Điều Răn Lớn Nhất

http://www.40giayloichua.net/YearA/A30/A30Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/YearA/A30/A30.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)

Ủng Hộ (http://www.40giayloichua.net/Donations.html)