PDA

View Full Version : Nhịp Đàn Đêm Đông (Video)ThanhCaVN
17-11-2011, 12:22 PM
http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/NhipDanDemDong-Front.jpg
http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/NhipDanDemDong-Back.jpg
http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/NhipDanDemDong-CD.jpg

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:24 PM
Giới thiệu:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/01.GioiThieu.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:26 PM
Chúc Mừng Giáng Sinh:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/02.ChucMungGiangSinh_LVmm_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:28 PM
Nhịp Đàn Dêm Giáng Sinh:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/03.NhipDanDemGiangSinh_LVdvh_DuyUyen.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:29 PM
Tiếng Chuông Ngân:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/04.TiengChuongNgan_LVnnt_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:30 PM
Mong Ông Noel Đến:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/05.MongOngNoelDen_LVnnt_DiemQuynh.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:31 PM
Bài Ca Giáng Sinh:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/06.BaiCaGiangSinh_LVnnt_PhuongYen.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:32 PM
Người Tuyết Băng Giá:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/07.NguoiTuyetBangGia_LVnnt_NgocChau.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:33 PM
Trời Hân Hoan:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/08.TroiHanHoan_LVkl_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:33 PM
Mẹ Hiền:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/09.MeHien_LVnnt_ThanhThuy.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:37 PM
Đàn Gà Gáy Sáng:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/10.DanGaGaySang_LVnnt_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:37 PM
Cu Tí Hề:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/11.CuTiHe_LVnnt_NguyetAnh.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:38 PM
Mùa Lễ Hội:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/12.MuaLeHoi_LVnnt_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:39 PM
Hãy Hát Lên:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/13.HayHatLen_LVnnt_ThuyTrang.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:40 PM
Chúc Tết:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/14.ChucTet_LVnnt_TopCaNTNTP.wmv

ThanhCaVN
17-11-2011, 12:41 PM
Kết:


http://donrac.net/FilesVideo/NhipDanDemDong(Video)/15.LoiKet.wmv

Nguyen Duc Hai Stanly
19-11-2011, 08:20 AM
album Giáng sinh mà có Tết à, mà hát hay lắm