PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN II Mùa Vọng - B: Dọn đường cho Chúa40giayLoiChua
01-12-2011, 03:17 AM
40 giây Lời Chúa - CN II Mùa Vọng - B: Dọn đường cho Chúa

http://www.40giayloichua.net/Year%20B/B_A2/B_A2Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/Year%20B/B_A2/B_A2.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)

Ủng Hộ (http://www.40giayloichua.net/Donations.html)