PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN I Mùa Chay - B: Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ40giayLoiChua
22-02-2012, 02:43 PM
40 giây Lời Chúa - CN I Mùa Chay - B: Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ

http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BLent1/BLent1Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BLent1/BLent1.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)