PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN VI mùa Phục Sinh - B: Tình thương cao cả40giayLoiChua
12-05-2012, 01:20 AM
40 giây Lời Chúa - CN VI mùa Phục Sinh - B: Tình thương cao cả


http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BEaster6/BEaster6Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BEaster6/BEaster6.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)