PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Thăng Thiên40giayLoiChua
19-05-2012, 11:19 AM
40 giây Lời Chúa - CN Lễ Thăng Thiên


http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BEaster7/BEaster7Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/Year%20B/BEaster7/BEaster7.html)

Giây thứ 41 (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)