PDA

View Full Version : Ảnh về các Thánh nam nữNgaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 05:59 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/12Apostles_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/12Apostles_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/anrephuyen_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/anrephuyen_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlAndre_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlAndre_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/blcerefinogimenezmalla_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/blcerefinogimenezmalla_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlDamien_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlDamien_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlDidacusCadiz_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlDidacusCadiz_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlInnocentBerzo_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlInnocentBerzo_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlJoanDelanoue_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlJoanDelanoue_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlJohnDunsScotus_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlJohnDunsScotus_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlJuanDiego_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlJuanDiego_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlJuniperoSerra_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlJuniperoSerra_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlLudovicoCasoria_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlLudovicoCasoria_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlMarieRoseDurocher_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlMarieRoseDurocher_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/BlPedroBetancur_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/BlPedroBetancur_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/FatimaSeers_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/FatimaSeers_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/LaVang_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/LaVang_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/martyrscene10_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/martyrscene10_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/martyrscene11_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/martyrscene11_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/martyrscene2_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/martyrscene2_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/martyrscene3_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/martyrscene3_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:09 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StConrad_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StConrad_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCornelius_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCornelius_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCosmasDamien_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCosmasDamien_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCrispinViterbo_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCrispinViterbo_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCyprian_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCyprian_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCyril_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCyril_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StCyril_Methodius_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StCyril_Methodius_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StDominic_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StDominic_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StDominicSavio_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StDominicSavio_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StEdithStein_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StEdithStein_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StEdmundCampion_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StEdmundCampion_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StElizabethAnnSeton_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StElizabethAnnSeton_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StElizabethHungary_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StElizabethHungary_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFidelisSigmaringen_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFidelisSigmaringen_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancesCabrini_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancesCabrini_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancescoAntonioFasani_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancescoAntonioFasani_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancis_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancis_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stfrancisdesales_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stfrancisdesales_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancisPaola_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancisPaola_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancisSolano_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancisSolano_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:11 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StFrancisXavier_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StFrancisXavier_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGeorge_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGeorge_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGermainCousin_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGermainCousin_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGermaine_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGermaine_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGilbertSempringham_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGilbertSempringham_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGregorioII_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGregorioII_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StGregoryGreat_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StGregoryGreat_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StHenryII_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StHenryII_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StIgnatiusAntiokia_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StIgnatiusAntiokia_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stignatiuslaconi_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stignatiuslaconi_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StIgnatiusLoyola_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StIgnatiusLoyola_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StIsaacJogue_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StIsaacJogue_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stisidore_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stisidore_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StIsidoreSeville_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StIsidoreSeville_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StIvoKermartin_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StIvoKermartin_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJamesApostle_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJamesApostle_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJaneChantal_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJaneChantal_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJeanBaptisteLaSalle_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJeanBaptisteLaSalle_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJeanBrebeuf_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJeanBrebeuf_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:12 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJeannedArc_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJeannedArc_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJerome_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJerome_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnBaptist1_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnBaptist1_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnBosco_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnBosco_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnCapistrano_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnCapistrano_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnChrysostom_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnChrysostom_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnCross_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnCross_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnDamascene_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnDamascene_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnEvangelist-ElGreco_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnEvangelist-ElGreco_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnFishers_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnFishers_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnGualbert_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnGualbert_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnofGod_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnofGod_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnOgilvie_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnOgilvie_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJohnVianney_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJohnVianney_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJosephCafasso_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJosephCafasso_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJosephCalasan_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJosephCalasan_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJosephCupertino_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJosephCupertino_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJosephineBakhita_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJosephineBakhita_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJoseph_Jesus_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJoseph_Jesus_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJude_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJude_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:14 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJulieBilliart_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJulieBilliart_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StJustinMartyr_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StJustinMartyr_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StKatharineDrexel_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StKatharineDrexel_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StKunigunde_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StKunigunde_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLaurence_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLaurence_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLawrenceRuiz_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLawrenceRuiz_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLazarus_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLazarus_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLeopoldMandic_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLeopoldMandic_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLouis_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLouis_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLouisdeMarillac_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLouisdeMarillac_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLucy_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLucy_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StLuke_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StLuke_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMargaretMaryAlacoque_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMargaretMaryAlacoque_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMargaretScot_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMargaretScot_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMarguerite%20d'Youville_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMarguerite%20d'Youville_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMargueriteBourgeoys_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMargueriteBourgeoys_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMark1_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMark1_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMartha_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMartha_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMartinPorres_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMartinPorres_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StMartinTours_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StMartinTours_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:16 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPadrePio_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPadrePio_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPaschalBaylon_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPaschalBaylon_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPatrick_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPatrick_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPaul_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPaul_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPaulChongHasang_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPaulChongHasang_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPaulMiki_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPaulMiki_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stperegrine_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stperegrine_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPeter-Paul_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPeter-Paul_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPeterAlcantara_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPeterAlcantara_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPeterCanisius_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPeterCanisius_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPeterChanel_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPeterChanel_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPhilipApostle_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPhilipApostle_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPhilipNeri_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPhilipNeri_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StPolycarp_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StPolycarp_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StRitaCascia3_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StRitaCascia3_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StRobertBellarmine_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StRobertBellarmine_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StRomuald_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StRomuald_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StRoseLima_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StRoseLima_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StRoseViterbo_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StRoseViterbo_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StSabas_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StSabas_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:17 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StSebastian_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StSebastian_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StSeraphinMontegranaro_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StSeraphinMontegranaro_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StSimonStock_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StSimonStock_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StsPerpetuaFecility_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StsPerpetuaFecility_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StStephano_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StStephano_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThereseLisieux_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThereseLisieux_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThomasApostle_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThomasApostle_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThomasAquinas_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThomasAquinas_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThomasBecket_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThomasBecket_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThomasMore_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThomasMore_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StThomasVillanova_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StThomasVillanova_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StTimothy_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StTimothy_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StTitus_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StTitus_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StTuribiusMogrovejo_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StTuribiusMogrovejo_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stvenard_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stvenard_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StVeronicaGiuliani_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StVeronicaGiuliani_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StVincentFerreri_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StVincentFerreri_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StZitaLucca_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StZitaLucca_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/woman_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/woman_jpg.htm)

Ngaibiet_conratyeuduoi
16-05-2009, 06:19 PM
http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/people_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/people_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/PMInh_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/PMInh_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAgnes_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAgnes_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAgnesAssisi_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAgnesAssisi_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAgnesBohemia_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAgnesBohemia_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAlfonsusLiguori_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAlfonsusLiguori_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAloysiousGonzaga_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAloysiousGonzaga_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAmbrose_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAmbrose_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAndrewApostle_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAndrewApostle_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAndrewTaegon_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAndrewTaegon_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAngelaMerici_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAngelaMerici_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAnthonyPadua_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAnthonyPadua_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAnthonyZaccaria_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAnthonyZaccaria_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAntonyMaryClaret_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAntonyMaryClaret_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StApolonia_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StApolonia_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StAugustine_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StAugustine_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StBarnabas_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StBarnabas_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/stbasilgreat_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/stbasilgreat_jpg.htm) http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/thumbnails/StBenedict_jpg.jpg (http://www.chuacuuthe.org/images/hinhcacthanh/pages/StBenedict_jpg.htm)
(tất cả đều sưu tầm net)
Xin lỗi vì không có tên các Thánh :77:

sonlamkp
16-05-2009, 09:23 PM
Xem hình mà không biết hình nào,thánh nào thì chẳng hiểu gì cả??:25:. Đã cất công sưu tầm hình thì cố gắng kiếm tên luôn chứ . Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nha .:41: