PDA

View Full Version : NGHI THỨC THIẾU NHI THÁNH THỂM.TT.
17-05-2009, 04:37 PM
CÁC THẾ NGHIÊM TẬP CĂN BẢN

1. TỔNG QUÁT VỀ NGHIÊM TẬP

1.1 Nghiêm tập đóng vai trò rất trọng trong việc đoàn ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể qua các sinh hoạt hội họp và huấn luyện thường xuyên. Với nghiêm tập, người trẻ được giáo dục tinh thần, đồng đội, tự giác hàng ngũ, ý thức trách nhiệm và kỷ luật tập thể, và nhất là cảm nghiệm được vẻ đẹp của một đoàn thể đồng nhất trong trật tự, nhịp nhàng trong sinh hoạt.

1.2 Thực hành nhiều sẽ hoàn hảo. Khi huấn luyện về môn nghiêm tập, tránh lý thuyết dài dòng, nhưng cần thực hành ngay, thực hành nhiều, và thực hành luôn luôn.

1.3 Trong thực hành nghiêm tập, để có được sự đều đặn và trật tự, Trưởng ra lệnh cần phải Dứt Khóat, Rõ Ràng và Đúng. Thông thường, lệnh gồm có 2 phần: Dự Lệnh và Động Lệnh. Dự Lệnh giúp đoàn sinh có thời gian chuẩn bị nghe và làm đúng lệnh. Động Lệnh thúc đẩy làm ngay, đúng và đều cùng một lúc. Thí dụ:
• Chuẩn bị chào... (Dự Lệnh)
• Chào! (Động Lệnh)
1.4 LỆNH: Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng:
A. Khẩu Lệnh (Lệnh Miệng): Dùng tiếng hô để ra lệnh.
B. Thủ Lệnh (Lệnh Tay): Dùng tay ra lệnh. Thường dùng tay phải để ra lệnh.
C. Âm Lệnh: Dùng tiếng còi, tiếng tù-và để ra lệnh.
D. Kỳ Lệnh: Dùng cờ để ra lệnh.
Trong thực hành, các cách ra lệnh này được phối hợp trước sau hoặc cùng một lúc. Thí dụ: Người ra Trưởng dùng còi để báo chuẩn bị tập họp, rồi dùng tay để ra lệnh tập họp đội hình, v.v..

1.5 KHẨU HIỆU CÁC NGÀNH: Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam dùng các khẩu hiệu chính thức sau:
A. Tuổi Thơ: ĐƠN SƠ
B. Ấu Nhi: NGOAN
C. Thiếu Nhi: HY SINH
D. Nghĩa Sĩ: CHINH PHỤC
E. Đội Trưởng: GƯƠNG MẪU
F. Huynh Trưởng: PHỤNG SỰ
G. Trợ Tá: PHỤC VỤ

2. CÁC THẾ ĐỨNG

A. THẾ NGHỈ

Không cờ:
Chân trái đưa sang ngang vừa phải ( khoảng 40 cm, bằng chiều rông giữa hai vai). Hai tay sau lưng, ban tay trái nắm bàn tay phải.

Có cờ:
Chân trái đưa sang ngang vừa phải, đồng thời tay trái để sau lưng nắm lại. Tay phải cầm cờ đưa ra phía trước xéo sang bên phải một chút. Cán cờ chấm ngay đầu ngón út chân phải.


http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/nghi_k_co.jpg


Thế Nghỉ Không Cờ

http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/nghi_co.jpg


Thế Nghỉ Có Cờ

B. THẾ NGHIÊM

Không cờ:
Đứng thẳng, hai gót chân sát vào nhau. Hai bàn chân mở ra một góc 45 độ. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai tay xuôi theo người tự nhiên.

Có cờ:
Kéo cờ sát người, tay cầm cờ buông xuôi tự nhiên theo cán cờ.
http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/nghiem_k_co.jpg
Thế Nghiêm Không Cờ
http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/nghiem_co.jpgThế Nghiêm Có Cờ

M.TT.
17-05-2009, 04:40 PM
3. ĐỔI THẾ

A. NGHỈ - NGHIÊM Có thể đổi từ thế nghỉ sang nghiêm hay ngược lại bằng cách dùng:
Khẩu Hiệu:
THIẾU NHI(Nghỉ) - HY SINH (Nghiêm)
Thủ Hiệu:
Chân trái đưa sang ngang vừa phải, tay phải giơ cao trên đầu nhưng không sát đầu, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tay trái nắm lại để ngang thắt lưng: NGHỈ. Muốn cho trở lại vị thế NGHIÊM. Trưởng đưa mạnh tay phải xuống (tay trái xuôi theo người tự nhiên) và đứng ở thế nghiêm.
Còi Hiệu: DÀI : Nghỉ (tè) NGẮN : Nghiêm (tích) http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/nghi.jpghttp://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/tanhang.jpg
Nghỉ
Tan Hàng
B. TAN HÀNG

Muốn giải tán, Trưởng để hai tay chéo trước ngực, bàn tay nắm lại, long bàn tay úp về phía ngực nhưng không sát ngực.• Trưởng Hô: GIẢI TÁN (Đồng thời hai tay vung ra)

• Đoàn Sinh đáp: VUI ( Đồng thời vung cao hai tay, nhảy lên và giái tán ngay)

GHI CHÚ: Nếu cần gây sự chú ý, Trưởng có thể dùng thủ hiệu chung với khẩu hiệu hoặc còi hiệu.


C. NGỒI VÀ ĐỨNG

• Khi đang đứng: Trưởng hô VỀ ĐẤT, tất cả đáp HỨA và ngồi xuống như sau: • Chân phải bắt chéo phía trước chân trái và ngồi xuống
• Khi mặc jupe: Hai chân sát nhau, qùy xuống, gấp sang phải.
• Nếu có cờ: gác cờ trên vai phải.Khi đang ngồi: Muốn cho đoàn sinh đứng, Trưởng hô HƯỚNG TÂM, tất cả đáp LÊN và đứng dậy ở vị thế nghiêm.

4. CÁCH CHÀO
Thiếu Nhi Thánh Thể chỉ có một cách chào duy nhất áp dụng cho tất cả thành viên các cấp như sau:

4.1 Cách chào: Luôn đứng ở thế nghiêm, đưa bàn tay mặt lên ngang vai: lòng bàn tay hướng về phía trước mặt, bốn ngón thẳng sát vào nhau, ngón tay cái ép vào giữa long bàn tay, cánh tay trong hợp với thân mình một góc 30 độ, cánh tay ngoài song song với thân mình. Khi chào xong, hạ tay phải xuôi theo tự nhiên về thế nghiêm..

4.2 Cách chào khi cầm cờ: Chuyển cờ chéo sang bên tay trái (chân cờ vẫn giữ nguyên vị trí ở đầu ngón cái chân phải) và chào như trên.

4.3 Khi chào cấp trên: Phải đợi cấp trên chào lại xong mới hạ tay xuống. Vẫn giữ thế nghiêm cho đến khi có lệnh nghỉ.

4.4 Ý Nghĩa Thủ Hiệu Chào: Bốn ngón tay xếp đều chỉ 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ sự quyết tâm gìn giữ và thi hành 4 điều trên.

Nên nhớ: Thủ hiệu chào được dùng trong các trường hợpkhi đoàn sinh gặp nhau, khi đón chào quan khách, khi trình diện, khi chia tay, v.v.. Khi gặp nhau, đoàn sinh cấp dưới phải chào cấp trên trước. Khi chào cấp trên, phải đợi cấp trên chào lại xong, mới hạ tay xuống. Vẫn giữ thế nghiêm cho đến khi được lệnh nghỉ.

http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/chao.jpg
http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/Nghiem_Tap/Nghiem_Tap_Pics/cam_co.jpg

Cách Chào
Di Hành


5. DI HÀNH


Khi có cờ, kẹp cán cờ dưới nách. Tay phải giữ cán cờ sát người để lá cờ nằm phía sau lưng. Bàn tay phải cầm xuôi theo cán cờ tự nhiên (không cần quặt bàn tay từ dưới lên trên để giữ cán cờ.)


6. THẾ QUAY

Trước khi vào các thế quay, Trưởng luôn luôn cho đoàn viên đứng về thế nghiêm.
6.1 Quay Bên Phải:• Khẩu lệnh: Trưởng hô: Bên Phải (Dự Lệnh)...Quay! (Động Lệnh)Khi nhận lệnh quay, đoàn viên lấy gót chân phải và đầu ngón cái chân trái làm trụ, xoay về phía bên phải một góc 90 độ, đoạn nhấc bàn chân trái đặt gót sát gót bàn chân phải ở vị thế nghiêm.

dominico_dung
17-05-2009, 04:55 PM
Xin thêm cho phần nghi thức về Khăn Quàng: màu cho ngành, cách thắt khăn (quy định bắt buộc), đồng phục, nghi thức giao tiếp, những điều ghi nhớ về Tư cách của một TNTT,....
Xin Cám ơn.

M.TT.
17-05-2009, 05:39 PM
ÑOÀNG PHUÏC THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ

1. Ñoàng Phuïc Thieáu Nhi Thaùnh Theå (Nam vaø Nöõ):
Ñoàng phuïc Thieáu Nhi Thaùnh Theå ñöôïc duøng cho taát caû caùc thaønh vieân trong Phong Traøo, neáu taát caû cuøng tuaân theo seõ taïo cho Ñoaøn ñöôïc veû ñeïp ñoàng nhaát beà ngoaøi, beân trong noùi leân tinh thaàn kyû luaät, vaâng lôøi. Do ñoù, moïi thaønh vieân luoân luoân coá gaéng coù ñoàng phuïc chænh teà vaø ñuùng caùch.a.AÙo (duøng cho caû nam vaø nöõ):
- AÙo sô mi traéng ngaén hoaëc daøi tay coù caàu vai, hai tuùi aùo coù neáp ôû giöõa vaø coù naép ôû treân.

b. Baêng hieäu Phong Traøo
- Baêng hieäu Phong Traøo ñöôïc may ôû giöõa treân naép tuùi aùo traùi.

c. Huy hieäu Phong Traøo
- Phuø hieäu Phong Traøo ñöôïc may ôû giöõa tuùi aùo beân traùi.

d. Caáp hieäu
- Caáp hieäu (neáu coù) ñöôïc gaén ôû beân treân naép tuùi aùo phaûi.

e. Chuyeân hieäu
- Chuyeân hieäu (neáu coù) ñöôïc gaén ôû beân vai phaûi.

f. Huy hieäu Ñoaøn
- Huy hieäu Ñoaøn ñöôïc gaén ôû beân vai traùi

g. Caàu vai laõnh ñaïo
- Caàu vai laõnh ñaïo ñöôïc ñeo ôû treân hai caàu vai.
(Caàu vai Ban Quaûn Trò Ñoaøn: khi ñeo gaïch maøu vaøng seõ naèm phía ngoaøi bôø vai).

i. Quaàn
- Quaàn daøi hoaëc ngaén maøu xanh bieån ñaäm coù neáp daønh cho nam vaø nöõ

j. Ñaàm
- Ñaàm maøu xanh bieån ñaäm coù xeáp neáp daønh rieâng cho nöõ.

k. Khaên quaøng
- Nöõ thaét hình caùnh böôùm, nam thaét kieåu caø vaït.
(Hình veõ caùch thöùc coät khaên).

l. Giaày traéng
- Giaày maøu traéng baèng vaûi hoaëc baèng da

m. Muõ (casquette, cap)
Muõ maøu xanh bieån ñaäm coù huy hieäu vaø baêng hieäu Thieáu Nhi Thaùnh Theå Vieät Nam chaïy voøng cung treân huy hieäu phía tröôùc

M.TT.
17-05-2009, 05:40 PM
2. YÙ Nghóa Ñoàng Phuïc Thieáu Nhi Thaùnh Theå

Phong Traøo duøng maøu traéng vaø xanh bieån ñaäm laøm saéc phuïc. Maøu xanh nöôùc bieån nhaéc nhôù ngöôøi Thieáu Nhi luoân luoân vui töôi, côûi môû, roäng raõi vaø bao dung nhö doøng nöôùc bieån bao truøm ñaïi döông. Maøu traéng töôïng tröng cho söï trong traéng trong taâm hoàn vaø thanh saïch ôû theå xaùc. Nhaéc nhôù ngöôøi Thieáu Nhi luoân coá gaéng giöõ loøng ñôn sô, thanh saïch vaø ngay thaúng.

a. Baêng hieäu Thieáu Nhi Thaùnh Theå
Haøng chöõ traéng: THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ VIEÄT NAM, töôïng tröng cho söï trong traéng, ñôn sô, chaân thaät cuûa tuoåi treû. Neàn ñoû töôïng tröng cho Chuùa Kitoâ ñaõ chiuï ñau khoå, hy sinh ñeå ñöa nhaân loaïi veà cuøng Chuùa. Maøu ñoû coøn noùi leân taâm tình nhieät thaønh yeâu meán Chuùa, saün saøng vaùc thaùnh giaù theo Ngaøi.

b. Huy hieäu
Neàn traéng vaø vaøng laø maøu côø cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo. Cheùn leã vaø Baùnh Traéng coù yù noùi leân ngöôøi Thieáu Nhi luoân soáng keát hieäp vôùi Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå. Thaùnh Giaù ñoû nhaéc nhôù chuùng ta raèng: Chuùa ñaõ cöùu chuoäc nhaân loaïi baèng giaù maùu vaø hy sinh cuûa Ngöôøi. Ngöôøi Thieáu Nhi cuõng phaûi hy sinh vaùc thaäp giaù theo Chuùa vaø daâng cuoäc soáng vui buoàn cho Chuùa.
Taát caû ñöôïc ñoùng khung boán caïnh noùi leân moái daây lieân keát moïi ñoaøn vieân cuûa Phong Traøo laø con cuûa moät Cha treân trôøi.

M.TT.
17-05-2009, 05:42 PM
a. Caùc yù nghóa maøu khaên trong Phong Traøo Thieáu Nhi Thaùnh Theå

Khaên Quaøng Tuyeân Uyù: Maøu traéng vieàn ñoû, phía sau coù Thaùnh Giaù ñoû treân neàn côø Hoäi Thaùnh vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh (ôû phaàn cheùo khaên quaøng). Maøu traéng laø maøu trong saïch, töôïng tröng cho söï trong saùng ñeå daâng hieán cuoäc ñôøi laøm hy teá vaø laø chöùng taù cho Chuùa vaø Giaùo Hoäi. Vì vaäy, Ngaøi seõ laø ngöôøi ñaïi dieän cho Chuùa ñeå höôùng daãn Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå.

Khaên Quaøng Trôï Uyù: Maøu ñoû, vieàn traéng, phiaù sau coù Thaùnh Giaù ñoû treân neàn côø Hoäi Thaùnh vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh (ôû phaàn cheùo khaên quaøng).

Khaên Quaøng Trôï Taù: Maøu ñoû, vieàn xanh nöôùc bieån, phía sau coù Thaùnh Giaù ñoû treân neàn côø Hoäi Thaùnh vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh (ôû phaàn cheùo khaên quaøng).

Khaên Quaøng Huaán Luyeän Vieân: Maøu tím than, vieàn theo maøu ngaønh cuûa ba caáp Nghóa, Thieáu vaø AÁu, phía sau coù huy hieäu Sinai (Huaán Luyeän Vieân Sô Caáp khaên maøu tím moät vieàn vaøng; Huaán Luyeän Vieân Trung Caáp khaên maøu tím coù hai vieàn: vieàn vaøng vaø xanh bieån ñaäm; vaø Huaán Luyeän Vieân Cao Caáp khaên maøu tím coù ba vieàn: vieàn vaøng, vieàn xanh bieån ñaäm vaø xanh laù maï). Maøu tím laø maøu hy sinh queân mình trong vui töôi vaø traøn ñaày hy voïng. Ngöôøi Huaán Luyeän Vieân khoâng theå choái töø nhöõng khoù khaên thöû thaùch treân ñöôøng phuïc vuï maø duøng heát khaû naêng, taâm huyeát ñeå duy trì vaø phaùt trieån Phong Traøo.

Khaên Quaøng Döï Tröôûng: Maøu hoàng, vieàn ñoû, phía sau coù Thaùnh Giaù ñoû vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh. Maàu hoàng töôïng tröng cho tuoåi thanh xuaân traøn ñaày söùc soáng daùm queân mình ñeå taäp phuïc vuï Chuùa qua caùc em moät caùch töôi vui vaø haêng haùi.

Khaên Quaøng Huynh Tröôûng (duøng cho caû ba caáp): Maøu ñoû, vieàn vaøng, phía sau coù Thaùnh Giaù ñoû treân neàn côø Hoäi Thaùnh vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh (ôû phaàn cheùo khaên quaøng). Maøu khaên Huynh Tröôûng laø maøu ñoû, maøu cuûa maùu töôïng tröng cho söï hy sinh, gian khoå, vaát vaû maø ngöôøi Huynh Tröôûng vaø Trôï Uyù phaûi chaáp nhaän ñeå höôùng daãn vaø diuø daét caùc em ñeán vôùi Chuùa.

Khaên Quaøng Ñoäi Tröôûng: coù hai vieàn (AÁu Nhi vaø Thieáu Nhi: hai vieàn maøu vaøng, Nghóa Só: hai vieàn maøu ñoû). Maøu khaên nhö ñoäi vieân.

Khaên Quaøng Ñoäi Phoù: coù moät vieàn (AÁu Nhi vaø Thieáu Nhi: vieàn maøu vaøng, Nghóa Só: vieàn maøu ñoû). Maøu khaên nhö ñoäi vieân.

M.TT.
17-05-2009, 05:44 PM
Khaên Quaøng AÁu Nhi: Maøu xanh laù maï, phía sau coù Thaùnh Giaù maøu vaøng.
Maøu xanh laù maï maàu töôïng tröng cuûa choài non ñang vöôn mình lôùn daäy, maøu cuûa löùa tuoåi hoàn nhieân, trong traéng vaø ngaây thô. Cuõng nhö caùc em luoân troâng caäy vaøo cha meï vaø phoù thaùc vaøo Chuùa.

Khaên Quaøng Thieáu Nhi: Maøu xanh bieån ñaäm, phía sau coù Thaùnh Giaù maøu vaøng.
Maøu xanh bieån töôïng tröng cho moät söùc soáng rieâng maïnh nhö trôøi xanh bieån roäng vaø moät hy voïng lôùn lao cho töông lai.


Khaên Quaøng Nghóa Só: Maøu vaøng ngheä, phía sau coù Thaùnh Giaù maøu ñoû.
Maøu vaøng ngheä töôïng tröng cho bình minh ñang loù daïng vaø röïc saùng cuûa löùa tuoåi saép böôùc vaøo ñôøi.


Khaên Quaøng Hieäp Só: Maøu naâu ñaát, vieàn ñoû, phía sau coù Thaùnh Giaù maøu ñoû treân neàn côø Hoäi Thaùnh vaø trong Thaùnh Giaù coù hình Cheùn vaø Baùnh Thaùnh (ôû phaàn cheùo khaên quaøng). Maøu naâu ñaát töôïng tröng cho doøng maùu ñöùc tin cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo ñaõ ñoå ra vaø chaûy vaøo loøng ñaát meï, ñeå noùi leân loøng trung thaønh vôùi ñaát nöôùc vaø tình yeâu Thieân Chuùa.

M.TT.
17-05-2009, 05:50 PM
a. Caáp Hieäu Ñoaøn Sinh

Ngaønh AÁu: Luùa mieán vaø caønh nho bieåu töôïng cho pheùp Thaùnh Theå. Noùi leân coâng lao khoù nhoïc vaø söùc soáng cuûa em daâng leân Chuùa.
Ngaønh Thieáu: Con caù laø bieåu töôïng Chuùa Kitoâ nuoâi soáng daân chuùng. Noùi leân söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ vaø löông thöïc haèng ngaøy trong ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa em.
Ngaønh Nghóa: Thaùnh giaù treân traùi caàu laø bieåu töôïng cho ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa ñeán traàn gian. Noùi leân tinh thaàn traùch nhieäm chinh phuïc vaø rao truyeàn tin möøng cho moïi ngöôøi trong cuoäc soáng cuûa em.

M.TT.
17-05-2009, 05:52 PM
a. Caáp Hieäu Huynh Tröôûng
Caáp I: Voøng troøn töôïng tröng cho theá giôùi, thaäp giaù töôïng tröng Chuùa Kitoâ vaø ñeøn daàu töôïng tröng aùnh saùng Chuùa Kitoâ.
Caáp II & III AÁu: Ngoâi sao Phöông Ñoâng loan baùo nieàm vui vaø hoaø bình cuûa Chuùa Gieâsu beù thô ñeán cho nhaân loaïi.
Caáp II & III Thieáu: Hình aûnh con chieân hy sinh coù veät maùu ñoû treân baøn thôø hy teá.
Caáp II & III Nghóa: Leân ñöôøng vôùi Thaùnh Phaoloâ mang theo “löôõi göôm cuûa Thaàn Khí”.
Caáp Huaán Luyeän Vieân: Nuùi Sinai coù coät maây daãn ñöôøng ban ngaøy vaø coät löûa ñeå soi saùng ban ñeâm. Töôïng tröng cho hình aûnh cuûa Thieân Chuùa luoân hieän dieän vôùi chuùng ta treân moïi böôùc ñöôøng.

M.TT.
17-05-2009, 05:52 PM
a. Côø Phong Traøo
Côø Phong Traøo töø Trung Öông ñeán caáp Ñoaøn ñeàu theo moät kích thöôùc baèng nhau vaø maøu saéc gioáng nhau.
Neàn côø : moät nöûa maøu traéng vaø nöûa coøn laïi maøu xanh bieån. Caùn côø phía maøu xanh, ôû giöõa coù huy hieäu cuûa Phong Traøo.
Chöõ Thieáu Nhi Thaùnh Theå Vieät Nam Taïi Hoa Kyø laø maøu vaøng ñöôïc chaïy thaønh hình voøng cung beân treân huy hieäu.
Phía döôùi huy hieäu laø teân Ñoaøn, teân Lieân Ñoaøn, teân Mieàn hay Trung Öông.

M.TT.
17-05-2009, 05:55 PM
Caàu vai laõnh ñaïo
Ban Thöôøng Vuï Ñoaøn: Moät gaïch vaøng, moät gaïch xanh bieån ñaäm vaø moät gaïch xanh laù maï treân neàn traéng.
Ban Thöôøng Vuï Lieân Ñoaøn: Moät gaïch ñoû treân neàn traéng.
Ban Thöôøng Vuï Mieàn: Hai gaïch ñoû treân neàn traéng.
Ban Thöôøng Vuï Trung Öông: Ba gaïch ñoû treân neàn traéng.