PDA

View Full Version : Hạnh các ThánhF.X Nhatdong
24-05-2014, 04:35 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/BedaLm255_zps8b5141fa.jpg

F.X Nhatdong
26-05-2014, 04:44 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/PhilippheNeriLm255_zps1011a998.jpg

F.X Nhatdong
26-05-2014, 04:48 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/AugustinoCanterburyGm275_zpsfe1f3226.jpg

F.X Nhatdong
28-05-2014, 09:59 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/MariaAnnaChuaGiesu285_zps4e16424e.jpg

F.X Nhatdong
29-05-2014, 05:00 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/MadeleineSophieBaratTrinhnu295_zps1f495bf6.jpg

F.X Nhatdong
30-05-2014, 09:52 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/GregorioVIIGh305_zps16e70388.jpg

F.X Nhatdong
31-05-2014, 10:08 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/DucMethamviengIsave315_zpse216d0b9.jpg

F.X Nhatdong
01-06-2014, 08:24 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/GiuttinoT1110106_zps24762134.jpg

F.X Nhatdong
01-06-2014, 08:28 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/MarcellinoampPheroT11100206_zps34b2e5d0.jpg

F.X Nhatdong
02-06-2014, 04:38 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhGioan230306_zps576a546f.jpg

F.X Nhatdong
03-06-2014, 05:50 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/CharlesLwangavacacbantudao0406_zps4613634d.jpg

F.X Nhatdong
04-06-2014, 09:00 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/bonifaceLm0506_zps38364f46.jpg

F.X Nhatdong
06-06-2014, 10:40 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Nobert0606_zps921ba751.jpg

F.X Nhatdong
06-06-2014, 07:05 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ToitoChuaGiusePerezLM_zpse924ff40.jpg

F.X Nhatdong
09-06-2014, 08:38 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/WilliamYorkGm_zps861db3ab.jpg

F.X Nhatdong
09-06-2014, 08:40 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/EphremPt_zpsd5da484c.jpg

F.X Nhatdong
10-06-2014, 08:47 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Gioachima_zps300c71a0.png

F.X Nhatdong
10-06-2014, 08:48 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Barnabas_zpsbedf0e22.png

F.X Nhatdong
12-06-2014, 08:52 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Jolenta_zps259024a1.png

F.X Nhatdong
13-06-2014, 06:07 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/AntonPadova_zps1eb4a463.png

F.X Nhatdong
16-06-2014, 08:50 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/AlbertChmielowskiTs_zpse50cc094.png

F.X Nhatdong
16-06-2014, 08:53 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ToitoChuaOrlandoCatanii_zpsdbb111eb.png

F.X Nhatdong
16-06-2014, 08:57 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhGioanPhanxicocircRegisLm_zps942414b7.png

F.X Nhatdong
17-06-2014, 09:10 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/GiuseCafasso_zpsb654e2d1.png

F.X Nhatdong
18-06-2014, 08:48 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/MattTalbotBacdangkinhThoxay_zps5a4b27af.png

F.X Nhatdong
19-06-2014, 08:37 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/RomualdLM_zpsdc28bbf3.png

F.X Nhatdong
20-06-2014, 08:16 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/PaulinoNolaGm_zpsb647b77c.png

F.X Nhatdong
22-06-2014, 10:39 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/LuyGonzaga_zps304bed02.png

F.X Nhatdong
22-06-2014, 03:07 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThomasMore_zpsafc3913c.png

F.X Nhatdong
23-06-2014, 06:47 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/GioanFisher_zps31f4088f.png

F.X Nhatdong
23-06-2014, 06:51 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/SinhnhatGioantayGia_zps513d17bc.png

F.X Nhatdong
26-06-2014, 03:28 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/RaymondLull_zps33cb2d55.png

F.X Nhatdong
26-06-2014, 03:59 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/CyrilocircAlexandriaGm_zpscbb447ae.png

F.X Nhatdong
28-06-2014, 08:14 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Irecircnecirc_zpsd9a7e753.png

F.X Nhatdong
30-06-2014, 09:18 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/stPeterandPaul_zpsf97ce3ef.png

F.X Nhatdong
30-06-2014, 09:21 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/thanhtudaotienkh1EDFi_zpsb9e9bc74.png

F.X Nhatdong
01-07-2014, 03:16 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/Chacircnph1B001EDBcGiuniperocircSerraLm_zps2c0800d 8.png

F.X Nhatdong
03-07-2014, 10:05 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhOliverPlunkettGmt1EED11101EA1o_zps3205817f.pn g

F.X Nhatdong
03-07-2014, 10:06 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThaacutenhTocircmaTocircng11101ED3_zpsecfda8c6.png

F.X Nhatdong
08-07-2014, 03:10 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ChanPhuocEmmanuelRuizLmvagravecacban_zpsb872996d.j pg

F.X Nhatdong
08-07-2014, 03:11 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhGregorioGrassiGmvacacban_zpsf12d3a1d.jpg

F.X Nhatdong
15-07-2014, 10:05 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/CpKateriTekakwitha_zpsb10309a6.jpg

F.X Nhatdong
15-07-2014, 10:16 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhBonaventuraGmTSHT_zpsbbee03fa.jpg

F.X Nhatdong
16-07-2014, 08:41 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/DucMecarmelo_zps7b26258d.jpg

F.X Nhatdong
17-07-2014, 06:10 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhPhanxicoSolano_zpsf0cef24c.jpg

thichduthu
19-07-2014, 12:58 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/CpAngelineMarsciano_zps20857f4f.jpg

thichduthu
19-07-2014, 01:01 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ToitoChhuaPhanxicoGarcesvacacbanTD_zpsd6af9dcd.jpg

F.X Nhatdong
20-07-2014, 06:15 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhApollinarisGm_zpsa1a74f1c.jpg

F.X Nhatdong
21-07-2014, 03:42 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhhLawrenceBrindisiLmTiensi_zpsdf7f1083.jpg

thichduthu
22-07-2014, 11:24 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhMariaMadalena_zps79e891e9.jpg

thichduthu
23-07-2014, 11:14 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhBrighita_zpsc5b819fe.jpg

thichduthu
23-07-2014, 11:51 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhSharbelMakhloufLm_zpsbfa2da67.jpg

thichduthu
24-07-2014, 10:34 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThaacutenhGiacocircbecirc_zps31ce04b3.jpg

F.X Nhatdong
26-07-2014, 09:04 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/ThanhGioakimvaAnna_zpsce9efa46.jpg

thichduthu
29-07-2014, 02:01 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/29T07_zps6341c9c9.jpg

thichduthu
29-07-2014, 11:27 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/30T7_zps5fce296b.jpg

thichduthu
31-07-2014, 12:37 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/31T07_zps96f3281c.jpg

thichduthu
01-08-2014, 12:15 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/01T08_zps88884c29.jpg

thichduthu
02-08-2014, 02:58 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/02T08_zpsd1c16235.jpg

thichduthu
03-08-2014, 04:43 AM
http://i113.photobucket.com/albums/n211/FXNhatdong/03T08_zps3487492b.jpg