PDA

View Full Version : Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam - tnttvn.comnmt90
23-05-2009, 05:27 PM
Chào các bạn, ghé thăm http://tnttvn.com nha, diễn đàn dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam toàn quốc
:4:

ngo thi thu
16-06-2010, 12:37 PM
CAÂU CHUYEÄN LAØM QUAØ

CIAO caùc Tröôûng vaø caùc em Thieáu Nhi thaân meán,

Mình laø 1 Giaùo Lyù Vieân ñaõ gaén boù vôùi Thieáu Nhi laâu roài. Thöông laém! Chaúng boû ñöôïc ñaâu!

Hieän nay GX. mình coù khoaûng treân 5000 giaùo daân, trong ñoù TN tuïi mình ñaõ chieám khoaûng 1000. ( vì laø Gx. treû vaø ñeïp nöõa maø ! Hi Hi )

Rieâng TNTT thì sau 3 naêm ( hôi bò laâu ñoù nhæ ) tieáp caän vaø laøm quen hoïc hoûi, tuïi mình ñaõ haân hoan sinh hoaït theo phong traøo TNTT, töông ñoái baøi baûn. Ngaøy 22-02-2010 vöøa qua, boïn mình ñaõ RA MAÉT ÑOAØN vôùi Thaùnh hieäu Xöù Ñoaøn Toâng Toaø Thaùnh Pheâroâ..( chuyeän daøi nhìu taäp ). Caùc baïn bieát khoâng, ra maét saün saøng vaäy thoâi chöù vaãn ít baïn laém… Cuõng raát may cha xöù tuïi mình tuy hôi khoù nhöng raát uûng hoä TNTT.

Theo mình bieát, tröôùc 1975, Phong Traøo TNTT chæ coù 3 ngaønh ( Baèng chöùng laø baøi ÑOÀNG DAO BA NGAØNH thieáu nhi chuùng mình chæ haùt ; “ tuoåi Aáu Thieáu Nghóa, tuy ba ngaønh nhö moät….” Baøi naøy raát tuyeät, mình thic laém ); nhöng nay 3 chìm 7 noåi theo luoàng gioù cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, neân ñaõ naûy sinh theâm 2 ngaønh nöõa laø Chieân Con vaø Hieäp Syõ. Xöù ñoaøn mình hieän nay vì hoaøn caûnh neân chöa taäp trung ñaùm Chieân Con, nhöng laïi coù 3 nhoùm Hieäp Syõ.( Khaên naâu ñaát nhö maûnh ñôøi caày xôùi, Thaùnh giaù Vaøng töïa haït gioáng Chuùa gieo…Tuyeät vôøi.. chieän daøi nhìu taäp nöõa )
Aáu – Thieáu - Nghóa thì mình quen ruøi; coøn Hieäp Syõ coù leõ caàn phaûi ñaàu tö tìm hieåu nhieàu ñeå ñoàng haønh vôùi caùc em. Theo thieån yù cuûa mình, neáu ñöôïc ñoaøn nguõ hoaù, nghóa laø ñöôïc taùi laäp Lieân Ñoaøn vaø Toång Lieân Ñoaøn, thì theo haøng doïc, ngaønh Hieäp Syõ thuoäc veà Thieáu Nhi Thaùnh Theå. Roài cuøng hoaø vôùi nhòp sinh hoaït chung…Hieäp Syõ cuõng coù theå ñöôïc coi nhö moät sinh hoaït cuûa GIÔÙI TREÛ….

Muoán giaõi baàu taâm söï chuùt nöõa nhöng heát giôø ruøi. Ñôïi dòp khaùc nheù. Mình raát mong ñöôïc laøm quen vôùi caùc baïn.

Chaøo caùc baïnù! Mình ñi nuû ñaây.
Shalom chaverim..!
Fally

conyeuchua21
16-06-2010, 09:47 PM
ở mình cũng vậy thôi bạn à, nhưng đã được gần 4 nặm Ở đây chỉ có ba ngành, chứ chưa có chiên con và hiệp sĩ:12:

ngo thi thu
22-06-2010, 12:37 PM
ÑÖÔÏC GOÏI : “THIEÁU NHI THAÙNH THEÛ”
VÌ BEÙ “ PHAØM AÊN “


CAÙC BAÏN THAÂN MEÁN,

GH Vieät Nam ta coù raát nhieàu toå chöùc ÑOAØN-HOÄI; naøo laø Huøng Taâm Duõng Chí, Thanh Sinh Coâng, Lieân Minh Thaùnh Taâm, Legio Marie, Caùc Baø Meï Coâng Giaùo, Con Caùi Ñöùc Meïv..v…; khoâng theå nhôù heát ñöôïc, hôn nöa ñaõ coù nhöõng toå chöùc sinh hoaït ñi vaøo dó vaõng. Ngaàn aáy ñoaøn-hoäi ñöôïc keå ra nhöng chaúng coù ñôn vò naøo ñöôïc mang danh hieäu THAÙNH THEÅ, maø chæ coù thieáu-nhi-ta laø ñöôïc vinh döï aáy. Hehe! Hihi !

Thic quaù neân mình cöù cöôøi hoaøi nhö vaäy ñoù. Cöôøi suoát töø ngaønh Aáu leân tôùi ngaønh Nghóa; cöôøi nhieàu ñeán noãi ngöôøi ta baûo mình tuoåi Choù ( vì luùc naøo cuõng nhe raêng ); teä hôn coù ngöôøi noùi mình bò CHAÏM. Hixhixx! :105:Hi Hi !:69:
AØ maø sao TN boïn mình laïi ñöôïc öu tieân mang danh hieäu ñoù nhaåy?

Coù banï cho raèng, vì Huynh Tröôûng Toái Cao muoán: “Haõy ñeå treû nhoû ñeán…” ! Maø…maø BT Thaùnh Theå Chuùa daønh cho moïi ngöôøi chöù ñaâu daønh rieâng cho TN tuïi mình.

Baät mí nheù ! nhôø chòu khoù chôi TRUÙC XANH neân mình ñaõ ñoaùn ra hình neàn roài. Noùi nhoû vôùi nhoùm mình thui ñaáy, chôù boâ boâ caùi mieäng vôùi ai keûo mang tieáng hoaëc ñoaùn sai hình neàn thì chaúng ra gì, xaáu hoå laém. Mình cho raèng THIEÁU NHI ÑÖÔÏC MANG DANH HIEÄU THAÙNH THEÅ CHÆ VÌ BOÏN MÌNH ….PHAØM AÊN. Hi Hi:113:
Khoâng bieát sao chöù…Thieáu Nhi voán caàn aên, phaøm aên laø khoâng oan ruøi.

Chaøo caùc baïn nheù ! chuùc caùc baïn aên nhìu nguû kyõ, ñöøng baïn naøo bò suy dinh döôõng.

Fally