PDA

View Full Version : Nước ép trái cây...Ngon ghê!!!Dauan_tinhyeu
08-06-2009, 02:36 PM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:8A9sQsyI78a-AM:http://www.muahang123.com/UserFiles/Image/DoUong/nuoc%2520ep%2520trai%2520cay%2520Sundrin%2520cac%2 520loai%2520thuong.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.muahang123.com/UserFiles/Image/DoUong/nuoc%2520ep%2520trai%2520cay%2520Sundrin%2520cac%2 520loai%2520thuong.jpg&imgrefurl=http://dienanh.net/forums/showthread.php%3Ft%3D5297%26page%3D2&usg=__SkQxRKptf_wAUkFtBh8gvyKPrCg=&h=300&w=300&sz=67&hl=vi&start=1&um=1&tbnid=8A9sQsyI78a-AM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1) Mùa hè thật oi bức, chúng ta cùng:15: "nghía"qua mấy loại nước ép trái cây này nhe các bạnhttp://tbn2.google.com/images?q=tbn:Du9aDyW3HfdtoM:http://www2.vietbao.vn/images/vn45/suc-khoe/45171234-nuoc-ep.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www2.vietbao.vn/images/vn45/suc-khoe/45171234-nuoc-ep.jpg&imgrefurl=http://vietbao.vn/Suc-khoe/8-loai-nuoc-ep-trai-cay-tot-nhat/45171234/248/&usg=__RwufKrgXJe3Wvv0WOP7z5ALUr8c=&h=215&w=200&sz=14&hl=vi&start=2&um=1&tbnid=Du9aDyW3HfdtoM:&tbnh=106&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1) http://tbn3.google.com/images?q=tbn:HOFfPMAuVAXW9M:http://i58.photobucket.com/albums/g272/otxanh/mon%2520an/Trai%2520cay/orange_juice3b.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://i58.photobucket.com/albums/g272/otxanh/mon%2520an/Trai%2520cay/orange_juice3b.jpg&imgrefurl=http://www.trongcom.com/forum/forum_posts.asp%3FTID%3D745&usg=__keM4xOs1srn4grLtBuKb4utMeqo=&h=468&w=380&sz=49&hl=vi&start=3&um=1&tbnid=HOFfPMAuVAXW9M:&tbnh=128&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1)
Ngon hem các bạn:101:

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:l2LobHuGwq7HJM:http://www20.24h.com.vn/upload/news/2007-11-06/hanhdttnuocc1.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www20.24h.com.vn/upload/news/2007-11-06/hanhdttnuocc1.jpg&imgrefurl=http://www.yeutraicay.com/vi/%3Fp%3D2205&usg=__Jl78hRA0uDBs4R-q1Fdc4Mk41Fs=&h=465&w=350&sz=98&hl=vi&start=4&um=1&tbnid=l2LobHuGwq7HJM:&tbnh=128&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1)
Thật tuyệt phải không các bạn....
http://tbn2.google.com/images?q=tbn:OBTqsrsRjjjmjM:http://www.sinhcon.com/thu-vien-lam-dep/images/xxxadmin/archive/images/Can%2520nang/Giam-can-bang-nuoc-ep-2.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.sinhcon.com/thu-vien-lam-dep/images/xxxadmin/archive/images/Can%2520nang/Giam-can-bang-nuoc-ep-2.jpg&imgrefurl=http://www.sinhcon.com/thu-vien-lam-dep/show.php%3Fget%3D1%26id%3DCan-nang/14482/giam-can-bang-nuoc-ep-trai-cay&usg=__VNDWAcl1AmdSqwjRlJ1GkaKqOhU=&h=480&w=359&sz=22&hl=vi&start=5&um=1&tbnid=OBTqsrsRjjjmjM:&tbnh=129&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1)
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:nGBx1Qp5Q26loM:http://www.songkhoe.net.vn/uploads/nuoc%2520nho%25202.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.songkhoe.net.vn/uploads/nuoc%2520nho%25202.jpg&imgrefurl=http://www.songkhoe.net.vn/%3Fmod%3Dnews%26view_cat_id%3D20%26page%3D4&usg=__N9Oedae4ix7916lwji8VutRgHfc=&h=413&w=413&sz=40&hl=vi&start=12&um=1&tbnid=nGBx1Qp5Q26loM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1)
http://tbn2.google.com/images?q=tbn:t2pCWsSpbbxdJM:http://www.uchuu.com.vn/media/3584/nuoc-ep1.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.uchuu.com.vn/media/3584/nuoc-ep1.jpg&imgrefurl=http://www.uchuu.com.vn/vi/san-pham/san-pham-uchuu-perfection.aspx&usg=__rM815xqygFOzZkFSO70VI0HGdTI=&h=215&w=200&sz=42&hl=vi&start=25&um=1&tbnid=t2pCWsSpbbxdJM:&tbnh=106&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26ndsp%3D18%26 hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1) http://tbn0.google.com/images?q=tbn:HTEUG2-Vh5zgIM:http://www.enviet.com.vn/zenta/images/menucafe/nuoctraicay.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.enviet.com.vn/zenta/images/menucafe/nuoctraicay.jpg&imgrefurl=http://www.enviet.com.vn/zenta/%3Fid%3Dmenunhahang%26cid%3Dnuocep&usg=__vPGlCH4xjgMurFCjIPOzvWgMAFA=&h=220&w=350&sz=24&hl=vi&start=26&um=1&tbnid=HTEUG2-Vh5zgIM:&tbnh=75&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26ndsp%3D18%26 hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1) http://tbn0.google.com/images?q=tbn:xvTMBJh-F2WE6M:http://www.suckhoe360.com/images/stories/Images/FruitJuice/Pine%2520Apple.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.suckhoe360.com/images/stories/Images/FruitJuice/Pine%2520Apple.jpg&imgrefurl=http://www.suckhoe360.com/Song-khoe/Suc-khoe-phu-nu/nuoc-ep-trai-cay-giup-phu-nu-khoe-hon.php&usg=__HiM2q1ypg6x6l7OottMiPX1trMU=&h=505&w=338&sz=32&hl=vi&start=27&um=1&tbnid=xvTMBJh-F2WE6M:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26ndsp%3D18%26 hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1)
:36:http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PElR4ffBn2oEAM:http://www.phovuong.com/Images/UpLoad/Adv/Nuoc%2520hoa%2520qua%2520ep1.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.phovuong.com/Images/UpLoad/Adv/Nuoc%2520hoa%2520qua%2520ep1.jpg&imgrefurl=http://www.phovuong.com/NewsDetail.asp%3FID%3D540%26IDdetail%3D539&usg=__AiJYcYEoU-M39mM8eKPeLYdQ0UU=&h=186&w=200&sz=54&hl=vi&start=6&um=1&tbnid=PElR4ffBn2oEAM:&tbnh=97&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Bep%2Btrai%2Bcay%26hl%3Dvi%26sa %3DX%26um%3D1):36: