PDA

View Full Version : avatar động cho trang TNCGdominico_dung
17-06-2009, 06:58 PM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/1afi015.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/3dcross2.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/anixmasc.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_e_br11.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_laut06.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_note05.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_shma02.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_smil07.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_smil13.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ma04.gif
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ba01.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ba02.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_note08.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ba05.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ba07.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ma01.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ma02.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ma03.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_ma05.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_mo05.gif
************************

dominico_dung
17-06-2009, 07:07 PM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_mo07.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/a_w_mo08.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/ball39.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/blum18.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/buch4.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/buch6_2.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/candl.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/candle.gif
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/candlite.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/cdl.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/candleburn.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/co003.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/candl1.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/co034.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/co038.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f001.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f031.gif
***************

dominico_dung
17-06-2009, 07:09 PM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f041.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f042.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f043.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f046.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f053.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f056.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f058.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f060.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/f061.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/facegear.gif
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fan046.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fan057.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fliker.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1226.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1248.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1354.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1357.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1359.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1361.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1363.gif


*************

dominico_dung
17-06-2009, 07:10 PM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1365.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun1367.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun148.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/fun294.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/horn.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/janesmiley.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/kerze.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/mickey1.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/poke7.gif
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/mickeymousepanicsimpress.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/mickgoof.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/minmick.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/poke14.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/poke16.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/poke182.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/poke6.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/schlumpf1.gifhttp://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/schlumpf2.gif
**************************

http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/smurf.gif

dominico_dung
17-06-2009, 07:11 PM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/ThienThanNho.gif http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Avatar/Avatar_80x80_19-7Kb/uhr1006.gif


*************************

Dauan_tinhyeu
18-06-2009, 07:29 AM
Thank Dominico_Dung nhiều nha Avatar đẹp lắm:113:...Nếu có thể được Dôminic_Dung poss thêm nhiều nhiều nữa nhá ....Xin cảm ơn, xin cảm ơn:113: