PDA

View Full Version : Câu chuyện thứ 18bethichconlua
08-07-2009, 12:25 AM
Câu chuyện thứ 18
CON BÊ BẰNG VÀNG
Sách Xuất Hành chương 32

http://giesuyeuem.net/stories/images/18/ch18_01.jpgDân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn nói với ông A-ha-ron: "Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Mô-sê."

Ông A-ha-ron nói với họ: "Hãy gỡ các vòng vàng mà vợ con các anh em đeo rồi đem đến cho tôi." Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."

Thiên Chúa biết họ đã làm như thế thì phán với ông Mô-sê: "Hãy đi xuống núi, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi. Chúng đã đi ra ngoài con đường Ta truyền dạy. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó." Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng."

http://giesuyeuem.net/stories/images/18/ch18_02.jpgÔng Mô-sê từ núi đi xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy do Thiên Chúa làm ra, chữ của Thiên Chúa khắc trên các bia.

Khi đến gần trại, ông thấy con bê bằng vàng và bọn người đang nhảy múa điên cuồng. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi.

Ông Mô-sê trở lại với Thiên Chúa và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài tha thứ tội cho họ!"