PDA

View Full Version : Câu chuyện thứ 22bethichconlua
08-07-2009, 12:31 AM
Câu chuyện thứ 22
CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ
Sách Giôsuê chương 6

http://giesuyeuem.net/stories/images/22/ch22_01.jpgKhi đến gần Giê-ri-khô, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì thấy có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm sáng. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? " Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa." Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất nói: "Ngài muốn dạy tôi tớ ngài điều gì? " Vị tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa nói với ông Giô-suê: "Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh" Và ông Giô-suê đã làm như vậy.

Giê-ri-khô đóng cổng thành, phòng thủ kiên cố chống lại con cái Ít-ra-en. Thiên Chúa phán với ông Giô-suê: "Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi sẽ đi chung quanh thành một lần; các ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày liên tiếp. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo tiến lên xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ."

http://giesuyeuem.net/stories/images/22/ch22_02.jpgÔng Giô-suê triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia Thiên Chúa." Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia Thiên Chúa." Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan Thiên Chúa, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Hòm Bia Thiên Chúa đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia Thiên Chúa. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia Thiên Chúa, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia Thiên Chúa; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

http://giesuyeuem.net/stories/images/22/ch22_03.jpgNgày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi rạng đông vừa lên, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì Thiên Chúa đã nộp thành cho anh em."

Bấy giờ, dân hò reo tiến lên xung trận. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Người phụ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được cứu sống, vì cô đã giấu các sứ giả của Is-ra-en.