Lớp cua em, mấy đưa con gái đang muốn tìm hiểu về thằng lới phó thích ai, nhưng nó nói là nó thích người có tên là T U U giải tên người đó với nhé
1. Hoàng Văn Dạ Thảo
2. Huỳnh Đỗ Hồng Ân
3.Nguyễn Thị Phương Uyên
trong 3 tên đó