Làm sao dạy dỗ trẻ em luôn có tháy độ hổn láo với Cha Mẹ dù chỉ là một lời nói ???

Cám ơn!