kinh Nữ Vương Thiên Đàng : (Đọc trong Mua Phuc Sinh)
Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng
cưu mang trong lòng - Alleluia

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc - Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.